VEDTÆGTER FOR VIBORG SVÆVEFLYVEKLUB.

VSK vedtægter revideret: d. 04 marts 2007

§ 1 NAVN.

1. Klubbens navn er VIBORG SVÆVEFLYVEKLUB, og dens hjemsted er Viborg.

§ 2 FORMÅL.

2.1 Klubben, der virker i tilknytning til DSvU, DIF, KDA og Viborg Idrætsråd, har til formål:

a) at fremme interessen for svæveflyvning i Viborg og omegn
b) at give råd og vejledning til medlemmer, der agter at uddanne sig som piloter, og anvise disse adgang til at erhverve certifikat som sådan
c) at virke for udbredelse af kendskab til udvidet svæveflyvning samt give medlemmerne adgang til deltagelse i konkurrencer eller lignende, der tjener klubbens formål
d) at organisere og iværksætte udstillinger, opvisninger og konkurrencer i svæveflyvning
e) at arrangere underholdende og oplysende film og foredrag af interesse for klubbens medlemmer og i overensstemmelse med klubbens formål.

§ 3 MEDLEMMER.

3.1 Som medlem kan optages enhver, der tilkendegiver at ville overholde klubbens vedtægter og at virke til fremme af klubbens formål.

3.2 Medlemsskabet kan bestå i enten aktivt eller passivt medlemskab.

3.3 Desuden kan der efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens enstemmige beslutning optages æresmedlemmer i klubben.

3.4 Kun aktive medlemmer har stemmeret.

3.5 Ved medlemsrettens ophør bortfalder enhver ret for den udtrædende med hensyn til klubbens formue.

3.6 Medlemsretten ophører:

a) ved udmeldelse, der må finde sted skriftligt til bestyrelsen med 2 måneders varsel til et kvartalsskifte.
b) ved udelukkelse. Et medlem der er i restance ud over 3 måneder fra forfaldsdag, og som indenfor 6 uger efter forfaldsdag, har modtaget skriftlig påmindelse om restancen, kan udelukkes af klubben.

Meddelelse om udelukkelse skal, i givet fald, sendes til medlemmet efter udløbet af 3 måneders perioden. Ved betaling af restance og rykkergebyr genvinder vedkommende automatisk sit medlemskab af klubben.

c) ved eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem:

1) såfremt medlemmet har gjort sig skyldig i en handling, der kan skade klubbens anseelse
2) såfremt medlemmet undlader at følge bestyrelsens eller nedsatte udvalgs forskrifter eller påbud
3) ved overtrædelse af klubbens vedtægter.

Hvis bestyrelsen vurderer, at der er grundlag for eksklusion, skal det pågældende medlem, forinden bestyrelsen stemmer om eksklusionen, have mulighed for at fremføre sin sag for den samlede bestyrelse. Bliver medlemmet ekskluderet, skal dette meddeles skriftligt ved anbefalet brev eller personlig overdragelse, indeholdende en redegørelse for eksklusionsgrunden.

Et medlem der er ekskluderet af bestyrelsen, kan, hvis vedkommende ønsker det, få spørgsmålet om eksklusion afgjort ved førstkommende ordinære generalforsamling eller ved indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling. Ved behandling på en ordinær generalforsamling skal bestyrelsen sørge for, at sagen sættes på dagsordenen under punktet “Indkomne forslag”. Af indkaldelsen til generalforsamlingen, skal det fremgå , at spørgsmålet om eksklusion skal behandles. Bestyrelsen skal, med normal varsel i henhold til §6 stk. 3 eller 5, sende en skriftlig indbydelse til generalforsamlingen til det ekskluderede medlem.
Ønsker det ekskluderede medlem ikke at møde frem på generalforsamlingen, eller er vedkommende forhindret i at møde frem, kan medlemmet skriftligt redegøre for sine synspunkter. Denne redegørelse skal dirigenten læse op for forsamlingen. Generalforsamlingen træffer herefter en afgørelse. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.

Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

3.7 Advarsel.

I tilfælde hvor bestyrelsen ikke straks ønsker at skride til eksklusion, kan der gives en advarsel. En advarsel kan maksimalt have en varighed af 2 år. Hvis der indenfor advarselsperioden ikke er grund til yderligere påtale, bortfalder advarslen automatisk ved periodens udløb. Efterlever det pågældende medlem ikke advarslen, kan bestyrelsen skride til eksklusion. Hvis bestyrelsen vurderer, at der er grundlag for en advarsel, skal det pågældende medlem, forinden bestyrelsen træffer sin beslutning, have mulighed for at fremføre sin sag for den samlede bestyrelse. Gives medlemmet en advarsel, skal dette meddeles skriftligt, indeholdende en redegørelse for advarselsgrunden.

Et medlem der har modtaget en advarsel, kan, hvis vedkommende ønsker det, få spørgsmålet om advarsel afgjort ved førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal i givet fald sørge for, at sagen sættes på dagsordenen under punktet “Indkomne forslag”. Af indkaldelsen til generalforsamlingen, skal det fremgå , at spørgsmålet om advarsel skal behandles. Ønsker det medlem der har modtaget advarslen, ikke at møde frem på generalforsamlingen, eller er vedkommende forhindret i at møde frem, kan medlemmet skriftligt redegøre for sine synspunkter. Denne redegørelse skal dirigenten læse op for forsamlingen. Generalforsamlingen træffer herefter en afgørelse. Generalforsamlingens beslutning om advarsel kræver simpelt stemmeflertal.

3.8 Passivt medlemskab.

Regler for overgang til og fra passivt medlemskab fremgår af det til enhver tid gældende takstregulativ.

 

§ 4 MEDLEMSYDELSER.

4.1 Indskud, kontingent, flyvegebyr og lignende ydelser fastsættes af bestyrelsen. For indskud gælder at det indbetalte tilgår klubbens formue og ikke bliver tilbagebetalt
ved medlemsophør.

4.2 Bestyrelsen kan pålægge medlemmer arbejdstimer efter behov.

4.3 Medlemmer skal dog kunne betale sig fra pålagte arbejdstimer til en af bestyrelsen forud fastlagt takst.

§ 5 MATERIELLET.

5.1 Ethvert medlem, der benytter klubbens materiel, har ansvaret for dette og er i tilfælde af bevidst tilsidesættelse af sikkerheden for personer og materiel erstatningspligtig efter generalforsamlingens skøn.

5.2 Såfremt man er skyld i en skade på klubbens materiel, er man pligtig til at drage omsorg for skadens udbedring.

5.3 Regler for benyttelse af klubbens flyvende materiel fastsættes af klubbens bestyrelse.

§ 6 GENERALFORSAMLING.

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

6.2 Den ordinære generalforsamling finder sted en gang om året inden den 16. Marts under ledelse af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

6.3 Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling finder sted med mindst 2 ugers skriftlig varsel.

6.4 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det skriftligt forlanges af mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer med angiven grund.

6.5 Til ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 1 uge efter anmodningen med mindst 1 og max. 3 ugers skriftlig varsel.

6.6 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af sekretæren, dirigenten og formanden.

6.7 På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning fra bestyrelsen.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Ad pkt. 5: Forslag, der tilsigter en beslutning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før generalforsamlingen.

6.8 Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal jf. dog § 3.6c og § 6.9. Ved simpelt stemmeflertal er en beslutning gældende når den opnår mere end halvdelen af de afgivne gyldige ja/nej stemmer. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, hvis ét eller flere medlemmer ønsker det.

6.9 Ingen beslutning, der tilsigter klubbens opløsning eller ændring af dens vedtægter eller sammenslutning med anden klub, kan finde sted, uden at der er mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer herfor. Er første betingelse ikke til stede, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter den førnævnte, og afgørelsen træffes da ved simpel majoritet. Ingen beslutning, der tilsigter klubbens opløsning kan dog finde sted, såfremt mindst 7 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.

6.10 Er et stemmeberettiget medlem forhindret i at være til stede under generalforsamlingen, kan medlemmet stemme ved behørig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem.

§ 7. BESTYRELSEN.

7.1 Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil og leder dens daglige drift samt forvalter dens økonomi, herunder optagelse af lån.

7.2 Tegningsberettigede for klubben er dens formand og ét bestyrelsesmedlem.

7.3 Bestyrelsen der vælges på den ordinære generalforsamling, består af 7 medlemmer, der konstituerer sig som følgende: formand, næstformand, sekretær og eventuelt en kasserer, idet bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen.

7.4 Bestyrelsen indvælges for perioder af 2 år og afgår som følger: Lige årstal - 4 medlemmer, ulige årstal - 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

7.5 Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte det skønnes påkrævet, dog mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede til et indkaldt møde.

7.6 Alle afgørelser sker ved simpel majoritet.

7.7 Dertil egnede sager kan afgøres ved rundskrivelser eller telefon.

7.8 Over møderne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. REGNSKAB.

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

8.2 Klubbens regnskab med bilag afleveres hvert år senest den 16. februar til revisorerne, der med deres påtegning videresender det til formanden senest 1 uge efter modtagelsen.

§ 9. FORMUE.

9.1 Klubbens formue skal altid og udelukkende tjene klubbens formål.

9.2 Klubbens likvide formue, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal være anbragt i et pengeinstitut i Viborg.

9.3 Alle pengeeffekter, som klubben ejer, skal lyde på klubbens navn.

9.4 Ved klubbens opløsning overlades evt. aktiver i Viborg Idrætsråd’s varetægt i op til 10 år til brug for evt. svæveflyvning i Viborg. Hvis aktiverne ikke inden for nævnte 10 års periode er anvendt til gavn for svæveflyvning i Viborg, overtages aktiverne af Viborg Idrætsråd, som træffer nærmere bestemmelse om deres anvendelse til idrætsformål i Viborg.

--- 000 ---

Disse vedtægter er vedtaget på VIBORG SVÆVEFLYVEKLUBS stiftende generalforsamling den 10. februar 1939.

Ændringer og tilføjelser er vedtaget på generalforsamlingen på følgende datoer: 15. oktober 1970, 27. februar 1976, 12. marts 1979, 14. marts 1984, 8. marts 1985, 4. marts 1989, 7. marts 1992 og 8.
marts 1997.

Navneændring DSI Viborg til Viborg Sport foretaget 7. marts 2004.

Navneændring Viborg Sport til Viborg Idrætsråd er foretaget 4. marts 2007.